K dispozícii v týchto jazykoch
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"This book has massive explanatory power. It can liberate your mind."
Jeffrey Tucker, executive editor of Laissez Faire Books

Prečo demokracia nevedie k solidarite, prosperite a slobode, ale ku konfliktom v spoločnosti, nekontrolovateľnému míňaniu a tyranskej vláde.

Demokracia je všeobecne považovaná za najlepší politický systém, aký si vieme predstavi.

Móžeme bez prehá ania poveda, že demokracia sa v skuto nosti stala svetským náboženstvom. Je to najrozšírenejšia politická viera na Zemi. Ak kritizujete demokratický ideál, riskujete, že Vás budú považova za nepriate a civilizovanej spolo nosti.

Napriek tomu Karel Beckman a Frank Karsten majú v úmysle presne toto urobi. V tejto provokatívnej a ahko itate nej knihe sa púš ajú do posledného politického tabu: myšlienke, že naša spása spo íva v demokracii.

Prostredníctvom jednoduchých a zrozumite ných argumentov dokazujú, že napriek všeobecnému presved eniu, demokracia nevedie k slobode, civilizovanosti, prosperite, mieru a právnemu štátu, ale práve naopak: vedie k strate slobody, spolo enským konflitkom, nekontrolovate nému mí aniu vlád, nižšej životnej úrovni a porušovaniu práv jednotlivca.

Vyvracajú 13 ve kých mýtov, na základe ktorých sa demokracia zvy ajne obhajuje. Navyše ponúkajú atraktívnu alternatívu: spolo nos založenú na slobode jednotlivca a dobrovo ných spolo enských vz ahoch.

Udivuje vás, pre o sa vláda a orgány štátnej správy neustále zvä šujú a verejný dlh narastá, zatia o sa zdá, že Vaša sloboda a prosperita sú oraz ohrozenejšie? Po pre ítaní tejto knihy sa už nebudete divi - budete vedie, o sa deje a o sa s tým dá urobi.

Ilúzia demokracie je prevratná a fascinujúca kniha pre každého, kto chce lepšie porozumie sú asným problémom v spolo nosti a hospodárskej kríze.

Jeffrey Tucker"Even if you think you disagree, you owe it to yourself to consider their argument. Their prose is clear. The evidence is compelling. The logic is challenging, if not impeccable. If you still want to believe after reading this book, that’s up to you. But please accept the intellectual challenge."

Jeffrey Tucker (Laissez Faire Books)