K dispozícii v týchto jazykoch
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Just finished reading the thing. Fantastic. Great work. Congratulations."
Hans-Hermann Hoppe, author of 'Democracy: The God That Failed'

Prečo demokracia nevedie k solidarite, prosperite a slobode, ale ku konfliktom v spoločnosti, nekontrolovateľnému míňaniu a tyranskej vláde.

Demokracia je všeobecne považovaná za najlepší politický systém, aký si vieme predstavi.

Móžeme bez prehá ania poveda, že demokracia sa v skuto nosti stala svetským náboženstvom. Je to najrozšírenejšia politická viera na Zemi. Ak kritizujete demokratický ideál, riskujete, že Vás budú považova za nepriate a civilizovanej spolo nosti.

Napriek tomu Karel Beckman a Frank Karsten majú v úmysle presne toto urobi. V tejto provokatívnej a ahko itate nej knihe sa púš ajú do posledného politického tabu: myšlienke, že naša spása spo íva v demokracii.

Prostredníctvom jednoduchých a zrozumite ných argumentov dokazujú, že napriek všeobecnému presved eniu, demokracia nevedie k slobode, civilizovanosti, prosperite, mieru a právnemu štátu, ale práve naopak: vedie k strate slobody, spolo enským konflitkom, nekontrolovate nému mí aniu vlád, nižšej životnej úrovni a porušovaniu práv jednotlivca.

Vyvracajú 13 ve kých mýtov, na základe ktorých sa demokracia zvy ajne obhajuje. Navyše ponúkajú atraktívnu alternatívu: spolo nos založenú na slobode jednotlivca a dobrovo ných spolo enských vz ahoch.

Udivuje vás, pre o sa vláda a orgány štátnej správy neustále zvä šujú a verejný dlh narastá, zatia o sa zdá, že Vaša sloboda a prosperita sú oraz ohrozenejšie? Po pre ítaní tejto knihy sa už nebudete divi - budete vedie, o sa deje a o sa s tým dá urobi.

Ilúzia demokracie je prevratná a fascinujúca kniha pre každého, kto chce lepšie porozumie sú asným problémom v spolo nosti a hospodárskej kríze.

Doug French"To challenge democracy is brave. To do it in print is heroic. The authors of Beyond Democracy concisely dismantle the myths of democracy. If you come to this book already enlightened, their arguments will augment your arsenal. If you haven’t yet shaken democracy’s hold, your view of the world is about to be turned upside down.".

Doug French (Laissez Faire Books)